Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

nauczanie domowe

Nauczanie domowe

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka od 2004 roku prowadzi szkołę podstawową dla uczniów i uczennic, którym wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera.  

W związku z istniejącymi na stołecznym rynku edukacyjnym potrzebami w roku 2024 FWRD uruchamia Liceum Wspierania Rozwoju oraz pilotażowy program edukacji domowej na poziomie pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego przeznaczony dla uczennic i uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego w szkole stacjonarnej.  

W ramach programu realizowane są cele i treści edukacyjne zgodne z podstawą kształcenia ogólnego i są dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów.  

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczniowie i uczennice realizują naukę przedmiotów w domu, we własnym tempie. Do szkoły znajdującej się przy ul. Podczaszyńskiego 12 przychodzą na terapię, zajęcia wyrównawcze, zaliczenia materiału i zajęcia integracyjne

Każda osoba uczestnicząca w programie ma wyznaczonego tutora/tutorkę, z którym/ą spotyka się raz w tygodniu. Podczas tych spotkań zalicza zaplanowane części materiału. Zakres i forma zaliczenia ustalane są indywidualnie. Tutor/tutorka pomaga również w planowaniu samodzielnej pracy w domu, dzieleniu materiału na mniejsze partie i organizacji ewentualnych zajęć wyrównawczych. 

W szkole przy ul. Podczaszyńskiego 12 realizowane są wszystkie rodzaje terapii zaleconych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan każdej osoby ustalany jest indywidualnie i obejmuje zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny lekcyjne. Dostępne są następujące rodzaje terapii: 

• TUS – Trening Umiejętności Społecznych, 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• socjoterapia, 

• arteterapia 

• logopedia 

• zajęcia wyrównawcze; 

 

Możliwe są również indywidualne spotkania zarówno młodzieży jak i rodzica/opiekuna ze szkolnym psychologiem, oraz uczestniczenie w grupowych spotkaniach rodziców.

Uczniowie i uczennice spotykają się ze swoją grupą na zajęciach integracyjnych z tutorem/tutorką przynajmniej raz w tygodniu. Ich celem jest integracja, budowanie relacji i trenowanie umiejętności społecznych. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać zgłoszenie na adres: nauczaniedomowe@fwrd.org.pl 

Wiadomość powinna zawierać: 

  • imię i nazwisko kandydata/kandydatki, 
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 
  • telefon kontaktowy. 

 

Proces rekrutacji przebiega dwustopniowo. W pierwszej kolejności zapraszamy na rozmowę rodzica/opiekuna, w kolejnym kroku spotykamy się z kandydatem/kandydatką.  

 

Prosimy o przygotowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny oraz w miarę możliwości, opinię wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia/uczennicy w szkole.  

Zależy nam na tym, aby w grupie były osoby o zbliżonym poziomie funkcjonowania poznawczego i społecznego. Mimo że proces uczenia się ma przebiegać w warunkach domowych, chcemy, aby uczniowie mieli okazję do rozwijania relacji społecznych z rówieśnikami.  

W programie pilotażowym w semestrze letnim roku szkolnego 2023/24 weźmie udział maksymalnie 10 uczniów/uczennic.

e-mail: nauczaniedomowe@fwrd.org.pl 

tel: +48 666635470